پرش به محتوا

واژه های احساس

معرفی کتاب

واژه‌های احساس

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : حسین‌آبادی ، سارا – شاعر : سادات‌نوابی ، فاطمه – شاعر : سلیمیان ، الهام – شاعر : رضانژاد ، حسین – شاعر : تندرو‌لمر ، ناهید – شاعر : خادمی ، سیما

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۸۴-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی توضیحات  جلد – ۱۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق