پرش به محتوا

فریاد ناگفته ها

معرفی کتاب

فریاد ناگفته‌ها

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : عشایری ، لیلی – نويسنده : حسینی ، سیده‌رومینا – نويسنده : رضایی‌مقدم ، ساقی – نويسنده : ملایی‌فر ، علیرضا – نويسنده : حسین‌زاده ، مریم

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۲۴-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق