پرش به محتوا

 دیوانه‌ای در شعرهایم پیداست

معرفی کتاب

دیوانه‌ای در شعرهایم پیداست

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : مهرگان ، آسیه – شاعر : پای‌کوب ، خسرو – شاعر : نیکوکاران ، فاطمه – شاعر : سهرابی ، طیبه – شاعر : شیخ ، بهاره

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۶۱-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق