پرش به محتوا

آرامش وارونه

معرفی کتاب

آرامش وارونه

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : کرمی ، صحرا

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۷۸-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۰۶

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق