پرش به محتوا

نهفته های دلی

معرفی کتاب

نهفته‌های دلی

قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  نويسنده : زبیدی ، نازنین – نويسنده : صبور ، مریم – نويسنده : بابایی ، عاطفه – نويسنده : بنگاه ، دنیا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۲۴-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۱

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق